Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

        S T A T U T                   28  września 2005 r.

 
GMINNEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ W  MAŁDYTACH
I.   POSTANOWIENIA  OGÓLNE
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Małdytach,  zwana dalej  „ Biblioteką” działa na podstawie:
        1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
           ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zmianami),
       2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej
           ( Dz. U. z  2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami),
       3)  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
           z późn. zmianami),
       4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
            z późn. zmianami),
       5) niniejszego statutu.
§ 2 . 1. Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Małdyty.
         2. Biblioteka  jest instytucją kultury  działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej,
             wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego  przez organizatora.
         3.Biblioteka  posiada osobowość prawną.
§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki  jest miejscowość Małdyty, a terenem jego działania jest gmina
                 Małdyty.
         2. Bezpośredni nadzór nad  Biblioteką sprawuje  Wójt Gminy Małdyty, a nadzór merytoryczny 
            Wojewódzka    Biblioteka Publiczna w Olsztynie. 
        3. Biblioteka  używa pieczęci o treści: Gminna Biblioteka Publiczna  14-330 Małdyty, ul. Kopernika 13 b.
 
 
         II.  CELE    I   ZADANIA.

§ 4. Podstawowym celem działalności Biblioteki  jest rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych  potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy Małdyty.
§ 5. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
   1) gromadzenie i opracowywania materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb    informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza  dotyczących wiedzo o własnej gminie i regionie dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy, 
      2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
4) popularyzacja książki i czytelnictwa,
5) współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb  oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,
6) współpraca z bibliotekami szkolnymi zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
7) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

 § 6. Biblioteka może podejmować inne działania , określone w odrębnych przepisach, wynikające z potrzeb kulturalno-oświatowych środowiska.
 
1) prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej mieszkańców Gminy,
2)  popularyzację i promocję twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3) gromadzenie i wykorzystywanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska   naturalnego,
4) prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych,
5) realizowanie  projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
 
 
              III.  ORGANY    BIBLIOTEKI  I   JEJ  ORGANIZACJA 
 
§ 7.  1. Na czele Biblioteki  stoi Kierownik, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki , a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną , administracyjno-gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
               2. Kierownika  powołuje i odwołuje Wójt Gminy Małdyty.
               
        § 8. W Bibliotece  zatrudnia  się pracowników działalności podstawowej  oraz obsługi. W miarę potrzeb mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin, związani z jej działalnością. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik Biblioteki.
 
       § 9. 1. Kierownik  i pracownicy Biblioteki zatrudniani na stanowiskach bibliotekarskich powinni posiadać odpowiednie do  zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określane w odrębnych przepisach.
              2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki  określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących  biblioteki publiczne  jako instytucje kultury.
 
       § 10.Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.
 
                   IV.  MAJĄTEK  I  FINANSE
 
       § 11. 1. Biblioteka  prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej.
                 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki  pochodzą z:
a) rocznej dotacji  udzielonej przez Gminę,
b)wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności,
c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
d)wpływów z najmu i dzierżawy  pomieszczeń,
e) innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
        § 12. 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.
                 2. Biblioteka  gospodaruje samodzielnie należącym do niej  majątkiem na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.
         
         § 13. 1. Biblioteka może pobierać opłaty:
 
1) za usługi informacyjne, w tym wykonywane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych, biograficzne oraz wypożyczania międzybibliotecznego,
2) za wypożyczanie materiałów audiowizualnych elektronicznych,
3) w formie kaucji za wypożyczane materiały biblioteczne,
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.
                  2.  Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 nie może przekraczać kosztów usługi.
 
       § 14 1. Podstawą gospodarki finansowej  Biblioteki  jest roczny plan finansowy.
               2. Biblioteka  składa Wójtowi roczne sprawozdania  finansowe. W okresie 3 m-cy od zakończenia  roku obrachunkowego  Wójt zatwierdza sprawozdanie roczne.
 
 
        
        V. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE
 
         § 15.  1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może  dokonać Rada Gminy Małdyty na warunkach i w trybie przewidzianych w odrębnych przepisach.
                   2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego nadania. 

                     

 

Licznik odwiedzin: 6798